Rodina, práca a alkohol

Rodičia, deti a alkohol

Byť rodič znamená mať zodpovednosť. Rodič by si mal uvedomovať riziko, ktorému sú mladí ľudia v súvislosti s pitím alkoholu vystavení a sám ísť príkladom v striedmosti pitia  a nevyhýbať sa rozhovorom s deťmi na tému alkohol. Najväčšmi totiž vaše deti ovplyvňujete vy sami.  

 

Alkohol v domácnosti

Deti sú pod vplyvom množstva rôznych faktorov – svojich kamarátov, učiteľov, televízie, filmov, médií…  Každopádne vo väčšine prípadov majú najväčší vplyv na správanie svojich detí rodičia, vrátane spôsobu ako deti pristupujú k alkoholu. Niekoľko vedeckých a sociologických štúdií zistilo, že rodičia, ktorí sú svojim deťom pozitívnym príkladom a o alkohole i jeho možnom dopade sa s nimi otvorene rozprávajú, ich takto pozitívne ovplyvňujú. Informované deti sa potom ku konzumácii alkoholu stavajú oveľa zodpovednejšie. To znamená, že rodičia by sa mali so svojimi deťmi o týchto témach rozprávať a stanoviť pravidlá, ktorých sa bude rodina držať. Napríklad prieskum užívania návykových látok mladými ľuďmi preukázal, že ak je rodičovský prístup aktívny, teda rodičia vedia, kde ich deti sú a s kým, je menej pravdepodobné, že mladiství začnú s užívaním drog. V inej správe (ESPAD 2003) sú uvedené podobné závery a tiež sa zistilo, že v 30 z 31 sledovaných krajín mladí ľudia konzumujú oveľa viac alkoholických nápojov, keď rodičia nevedia, ako trávia sobotnú noc. Informácie na tejto stránke vám pomôžu porozprávať sa so svojim dieťaťom o alkoholických nápojoch a mať tak naň väčší vplyv.  

Ako hovoriť s deťmi o alkohole

Deti sú prirodzene zvedavé a chcú vedieť, čo je to alkohol. Pozorujú ako dospelí popíjajú alebo vnímajú propagáciu alkoholických nápojov v reklamách. Avšak to im nestačí, chcú pochopiteľne vedieť viac. To, čo hovoríte a robíte ako rodič, má na vaše dieťa veľký vplyv, ale musíte vedieť, kedy a ako o alkohole hovoriť a najmä čo hovoriť. Načať tému alkoholu s dieťaťom a vedieť, čo hovoriť, nie je práve jednoduché. Väčšina detí zachytáva určité informácie o alkohole od útleho detstva, a preto by bolo ideálne s nimi hovoriť skôr, než začnú s alkoholickými nápojmi experimentovať. Ak zistíte, že už s pitím začali, je dôležité porozumieť, prečo.  

Kedy nastoliť tému o alkohole?

Vyvarujte sa vnucovaniu tejto témy – lepšie je počkať na vhodnú príležitosť. Mohli by ste si vybrať v novinách príbeh, ktorý súvisí s alkoholom alebo sa chytiť niečoho, čo ste spoločne začuli v televízii, alebo počkajte, až vaše dieťa samo začne klásť otázky ohľadom konzumácie alkoholických nápojov. Urobte čokoľvek, čo cítite, že je dobré pre vás a vašu rodinu, ale v ideálnom prípade by ste sa so svojim dieťaťom mali porozprávať na túto tému ešte skôr než začne s alkoholickými nápojmi experimentovať alebo bude čeliť tlaku rovesníkov.

Čo povedať deťom o alkohole?

Dokonca aj malé deti vedia, čo vo vzťahu k alkoholu je a nie je akceptovateľné. Takže s nimi môžete začať hovoriť o pití celkom skoro. Rodičovské schopnosti sa nedajú naštudovať a neexistuje žiaden zaručený plán na výchovu detí. Každé dieťa a každá rodina sú iní a všetci komunikujeme svojským spôsobom. Je potrebné usilovať sa o vyváženosť: na jednej strane varovať deti pred nebezpečenstvom, vrátane napríklad užitia liekov spolu s alkoholickými nápojmi, čo môže podporiť otravu alkoholom, a oboznámiť deti s platnými zákonmi. Na druhej strane im však treba vysvetliť, že pokiaľ sa v dospelosti rozhodnú, môžu mať zo zodpovedného a spoločenského pitia potešenie. Dôležité je zamerať sa na fakty a poskytnúť svojmu dieťaťu znalosti a skúsenosti, aby sa vyvarovali nebezpečenstvu spojenému s alkoholom. Mohli by ste vysvetliť pôsobenie alkoholu na telo a myseľ a zdôrazniť, že dokonca aj malé množstvo ovplyvní ich schopnosť racionálneho uvažovania a rozumných rozhodnutí.  

Dá sa tínedžerom zakázať alkohol?

Pochopenie problematiky alkoholu dokážete u svojich deti v tínedžerskom veku docieliť iba rozumným dialógom. Ubezpečte sa predtým, že poznáte všetky fakty a zákonné ustanovenia týkajúce sa alkoholu a že ste schopní hovoriť na túto tému vyvážene a konštruktívne. Je dôležité, aby si váš dospievajúci vypočul vaše názory a aby ste si vy vypočuli jeho. Využívajte každodenné príležitosti, napríklad seriál v televízii môže byť inšpiráciou k rozhovoru. Pri rozhovore si uvedomujte tlak rovesníkov, ktorému sú vystavení a želajú si obstáť. Neprechádzajte bez povšimnutia prípady, kedy sa mládež opila, preberte to s nimi a vysvetlite  riziká, ktoré podstupujú.

Kedy dať deťom ochutnať alkohol?

Treba podotknúť, že slovenská legislatíva zakazuje poskytovať alkoholické nápoje mladistvým. Niektorí rodičia dovolia napriek tomu svojim deťom pri špeciálnych príležitostiach, aby s nimi ochutnali trochu alkoholického nápoja, iní radšej nie. Toto rozhodnutie je na každom rodičovi. Aj malé množstvo alkoholu, najmä u menších detí, však dokáže viesť k zdravotným rizikám, keďže detský organizmus nie je schopný spracovať alkohol tak, ako telo dospelého. Uistite sa, že vaše dieťa pochopilo, prečo môže byť pre mladistvých nebezpečné konzumovať alkoholické nápoje. Deti by rovnako mali vedieť, že podľa zákona nemôžu do dovŕšenia 18 rokov kupovať a konzumovať alkoholické nápoje. Deti by mali pochopiť, že keď dospelí popíjajú doma alkoholické nápoje, oni nemôžu automaticky robiť to isté.  

Zaveďte rodinné pravidlá

Zaveďte rodinné pravidlá, prediskutujte ich so všetkými členmi rodiny a vysvetlite, čo je dovolené a čo nie. Vyvoďte dôsledky z porušenia pravidiel a dôsledne ich uplatňujte:

  • Ak sa váš tínedžer chystá na párty, odvezte ho tam a vyzdvihnite. Dohodnite si čas, kedy sa stretnete. Preberte s rodičmi kamaráta, kde sa párty koná, dohľad a ich plány.
  • Buďte ostražití, keď doma nechávate alkoholické nápoje. Majte prehľad o množstve a pravidelne ho kontrolujte.
  • Dohliadajte na večierky konané doma a vždy im servírujte jedlo. Ubezpečte sa, že na párty u kamaráta doma dohliada niekto dospelý.
  • Keď ide dospievajúci von, pripomeňte im, aby si vzali mobil a v prípade akýchkoľvek problémov zavolali. Zabezpečte, aby sa predtým dobre najedli. Odvezte ich na miesto a zase ich vyzdvihnite
  • Pripomeňte im, aby nikdy nenechávali akýkoľvek drink bez dohľadu a nesadali do auta s niekým, koho podozrievajú, že mohol piť alkohol alebo brať drogy.

Práca a alkohol

Platný zákonník práce vychádza zo zákonnej povinnosti zamestnanca, že nesmie požívať alkoholické nápoje a zneužívať iné návykové látky na pracovisku zamestnávateľa, ale ani vstupovať pod ich vplyvom na pracovisko. V podstate môže byť človek pod vplyvom alkoholu okamžite prepustený.
Nemusíte byť ani opití, aby ste sa dostali v práci do problémov v súvislosti s alkoholickými nápojmi. V skutočnosti veľa pracovných problémov, ktoré súvisia s alkoholom sú zapríčinené relatívne nízkou koncentráciou alkoholu v krvi – dôsledky niekoľkých drinkov pri obede alebo následky pitia počas predchádzajúcej noci.
Pokiaľ nie je alkohol konzumovaný s mierou a pri vhodných príležitostiach, môže znížiť váš pracovný výkon z  krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska. Z krátkodobého pohľadu zvýšená hladina alkoholu v krvi bez pochybností ohrozuje výkonnosť i bezpečnosť. Dokonca aj po minimálnom množstve alkoholu je pravdepodobnejšie, že urobíte chybu. Tiež významne zvyšujete riziko nehody. Z dlhodobého hľadiska vytrvalé nadmerné pitie môže byť príčinou mnohých sociálnych, psychických i zdravotných problémov, vrátane závislosti na alkohole. Vytrvalé nadmerné pitie často vedie k zníženému pracovnému výkonu a vyššej absencii kvôli chorobe. Ľudia, ktorí dlhodobo nadmerne pijú, často rýchlo fyzicky upadajú a ich medziľudské vzťahy trpia.