Kvíz – pravidlá súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE (stiahnuť ako pdf súbor)

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže „Kvíz o zodpovednej konzumácii alkoholu EdApp“ (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže
https://web.edapp.com/ (ďalej len „štatút“).

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Obchodné meno: Občianske združenie Fórum PSR Slovensko
Sídlo: Hradská 8518/124, 821 07 Bratislava – Vrakuňa
IČO: 421 804 73
DIČ: 2023 099 364

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

 1. Účelom súťaže je zvýšenie povedomia o občianskom združení a tiež edukácia o zodpovednej konzumácii alkoholu.
 2. Predmetom súťaže je vyplnenie celého kvízu zverejneného na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://web.edapp.com/ a uvedenie komentára o kvíze pod status vyhlasovateľa súťaže na jeho facebookovej a instragramovej stránke.

III. LEHOTA SÚŤAŽE

 1. Súťaž trvá odo dňa 10. mája 2022 od 10:00 hod. do dňa 23. mája 2022 do 12:00 hod.. Najneskôr do dňa 23.mája 2022 do 12:00 hod. vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, ako aj v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k členom občianskeho združenia Fórum PSR Slovensko, ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súťažiaci sa zapojí do súťaže, ak v lehote v zmysle Článku III. Štatútu, vyplnení celý kvíz zverejnený na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže https://web.edapp.com/, uvedie komentár o kvíze pod status vyhlasovateľa súťaže na jeho facebookovej a instragramovej stránke, ako aj vyjadrením súhlasu a vyplnením prihlasovacích údajov na webovej stránke https://web.edapp.com/ a vyjadrením súhlasu podľa Článku VII Štatútu.
 4. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
 5. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
 6. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu
 7. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
 8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

 1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny v danej hodnote:
 • 1.-3 cena: tester na alkohol v hodnote 137,90 € (slovom stotridsaťsedem eur deväťdesiat centov)
 • 4-5. cena: lietanie vo veternom tuneli Hurricane Factory pre dvoch v hodnote 99 € (slovom deväťdesiatdeväť eur)
 • 6.-7. cena: lietanie vo veternom tuneli Hurricane Factory pre jedného v hodnote 69 € (slovom šesťdesiatdeväť eur)
 • 8.-10.cena: lístky do kina Cinema City v hodnote 29 € (slovom dvadsaťdeväť eur)

(ďalej spolu aj ako „ceny“)

 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE

 1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 30.mája 2022 do 14:00 hod.
 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykoná predstavenstvo vyhlasovateľa súťaže.
 3. Vyžrebovaných bude celkovo desať výhercov, ktorí získajú ceny v poradí, v akom boli vyžrebovaní, tj. od prvej po desiatu cenu. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
 4. Vyžrebovaní budú aj dvaja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
 5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
 6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, musí udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Udelenie tohto súhlasu podľa tohto bodu je podmienkou účasti na súťaži a tiež podmienkou na odovzdanie ceny.
 2. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo na facebookovej a instagramovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle tohto Článku štatútu.
 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.
 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta Platforms a nie je s ňou nijako spojená.

V Bratislave dňa 9. mája 2022

Vyhlasovateľ súťaže:

Tomáš Huba, predseda predstavenstva

Občianske združenie Fórum PSR Slovensko